Name

ed1psg2

Label

Sleep Study: Edentec or PSG study

Domain
studytype
  • 1: Edentec
  • 2: PSG
Type
choices
Sleep Study: Edentec or PSG study vs Visit
Visit 5
Total 735
Edentec 228
PSG -
Unknown 507
Sleep Study: Edentec or PSG study vs Age at time of visit
Visit 5
5-14 yrs old 15-24 yrs old 25-34 yrs old 35-44 years 45-54 years 55-64 years 65-74 years 75-84 years 85 years or older Total
Total 64 112 62 98 148 84 57 31 2 658
Edentec 13 42 22 33 53 14 17 11 1 206
PSG - - - - - - - - - -
Unknown 51 70 40 65 95 70 40 20 1 452
Sleep Study: Edentec or PSG study vs Sex
Visit 5
Female Male Total
Total 406 329 735
Edentec 136 92 228
PSG - - -
Unknown 270 237 507
Sleep Study: Edentec or PSG study vs Race
Visit 5
White Black Other Total
Total 304 409 22 735
Edentec 120 105 3 228
PSG - - - -
Unknown 184 304 19 507