Name
slapndia
Label
Physician-diagnosed Sleep Apnea
Domain
noyesdk_2
  • 0: No
  • 1: Yes
  • -2: Don't know
Type
choices
Physician-diagnosed Sleep Apnea vs Visit
Visit 5
Total 735
No 532
Yes 178
Don't know 25
Physician-diagnosed Sleep Apnea vs Age at time of visit
Visit 5
5-14 yrs old 15-24 yrs old 25-34 yrs old 35-44 years 45-54 years 55-64 years 65-74 years 75-84 years 85 years or older Total
Total 64 112 62 98 148 84 57 31 2 658
No 57 104 52 73 82 46 34 21 2 471
Yes 5 5 6 22 59 34 21 10 - 162
Don't know 2 3 4 3 7 4 2 - - 25
Physician-diagnosed Sleep Apnea vs Sex
Visit 5
Female Male Total
Total 406 329 735
No 330 202 532
Yes 64 114 178
Don't know 12 13 25
Physician-diagnosed Sleep Apnea vs Race
Visit 5
White Black Other Total
Total 304 409 22 735
No 217 301 14 532
Yes 81 89 8 178
Don't know 6 19 - 25